Shape

خدمات انرژی

energy-services
energy-services
energy-services
 • استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001

  1- شناخت سازمان و برنامه‌ریزی پروژه
  2- بررسی و بازنگری ساختار، منابع و مستندات موجود در سازمان شامل روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها، فرم‌ها و لیست‌ها
  3- طرح‌ریزی انرژی و آموزش شامل :
  • ارائه آموزش‌های لازم برای استقرار در سطوح اپراتوری، مهندسی و مدیریتی
  • تدوین بانک اطلاعاتی، شاخص‌ها و خطوط مبنای انرژی و مکانیزم بروزرسانی
  • ارائه مکانیزم‌های بازنگری انرژی، اندازه‌گیری و تحلیل راهکارهای مدیریت انرژی
  • ارائه مکانیزم تدوین اهداف و پشتیبانی سیستم مدیریت انرژی
  4- اجرا و مستندسازی در پایلوت/کل سازمان شامل :
  بازنگری انرژی، اندازه‌گیری، تعیین مقدار شاخص‌ها، اجرای راهکارهای مدیریت انرژی، تهیه لیست اهداف، کنترل خریدهای مرتبط با انرژی و کنترل عملیات (در این فاز نماینده/نمایندگان این شرکت در محل کارفرما حاضر خواهند شد و ضمن اجرای تمامی فعالیت‌ها با همکاری افراد سازمان، نحوه اجرا را به صورت عملی آموزش خواهند داد)
  5- ممیزی داخلی و بازنگری شامل :
  • تدوین چک لیست‌ها، انجام ممیزی داخلی و شناسایی عدم انطباق‌ها
  • تدوین اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و پیگیری اجرای آن‌ها
  • بازنگری مدیریت و پیگیری مصوبات
  6- آماده‌سازی سازمان برای دریافت گواهینامه
  7- بازنگری و دریافت / تمدید گواهینامه

 • انجام پروژه های مدیریت انرژی

  1- دریافت اطلاعات اولیه از سازمان
  2- تهیه چک لیست‌های جمع‌آوری اطلاعات، بازدید و تهیه بانک اطلاعاتی
  3- تهیه طرح اندازه‌گیری طبق استاندارد ISO 50002 و هماهنگی با کارفرما به منظور ممیزی انرژی
  4- انجام ممیزی انرژی و ارائه گزارش‌های مربوطه
  5- تحلیل جریان انرژی شامل نحوه جریان انرژی و تحلیل شاخص‌ها، تلفات و مصارف و گزارش‌های مربوطه
  6- ارائه راهکارهای مدیریت انرژی و تحلیل فنی و اقتصادی راهکارها و گزارش‌های مربوطه

 • ممیزی انرژی

  1- دریافت اطلاعات اولیه از سازمان
  2- تهیه چک لیست‌های جمع‌آوری اطلاعات، بازدید و تهیه بانک اطلاعاتی
  3- تهیه طرح اندازه‌گیری طبق استاندارد ISO 50002 شامل :
  • شناسایی نقاط اندازه‌گیری و تهیه فرم‌ها
  • انتخاب روش و استانداردهای فنی لازم برای اندازه‌گیری
  • تشکیل تیم ممیزی و آماده‌سازی تجهیزات اندازه‌گیری
  4- هماهنگی با کارفرما
  5- انجام ممیزی
  6- تحلیل اطلاعات اندازه‌گیری و ارائه گزارش ممیزی

 • توسعه نرم افزار مدیریت انرژی

  توسعه نرم افزارهای مدیریت انرژی بنا به درخواست کارفرمایان و با توجه به حوزه فعالیت، نیازمندی‌ها و امکانات موجود در سازمان انجام می‌پذیرد. این نرم افزارها در دو ماژول فنی و سیستمی مجزا که با هم ارتباط اطلاعاتی دارند، توسعه داده می‌شوند. بخش فنی شامل بانک اطلاعاتی، ابزارهای تحلیل و گزارش‌دهی شاخص‌ها و خطوط مبنای انرژی و تحلیل تلفات انرژی است. بخش سیستمی شامل ایجاد، کنترل، ثبت و نگهداری و گزارش‌دهی سوابق سیستمی مطابق با ساختار سازمانی و بخش فنی نرم افزار است.

 • بازرسی فنی

  1-بازرسی موتورخانه طبق استاندارد ملی ISIRI 16000
  2-تهیه برچسب انرژی ساختمان‌ها طبق استانداردهای ملی ISIRI 14253 و ISIRI 14254
  3- اندازه‌گیری SEC واحدهای تولیدی و خدماتی طبق استانداردهای ملی مربوطه
  4- بازرسی و نظارت بر طراحی و اجرای تأسیسات ساختمانی و تأسیسات جانبی (Utility) واحدهای صنعتی

 • آموزش

  ارائه آموزش‌ در زمینه‌های :
  - سیستم مدیریت انرژی و مجموعه استانداردهای ISO 50001، ISO 50002، ISO 50003، ISO 50004، ISO 50006 و ISO 50016
  - طراحی تأسیسات و نرم افزارهای شبیه‌سازی
  - نرم افزارهای نقشه‌کشی تأسیسات مکانیکی (PDMS, Revit) و الکتریکی (EPLAN)
  - بازرسی انرژی

 • پایش‌های ادواری آلاینده‌های محیط‌زیستی و تهیه گزارش خود اظهاری سازمان حفاظت محیط زیست

  1- تدوین طرح اندازه‌گیری آلاینده‌های محیط زیستی مطابق درخواست اداره کل استان مربوطه
  2- اندازه‌گیری و پایش و تهیه گزارش خود اظهاری

 • انجام طرح های خدمات انرژی

  1- بازدید از محل سازمان، جمع‌آوری اطلاعات اولیه و امکانسنجی فنی و اقتصادی
  2- امضای توافقنامه‌های فنی و مالی شامل نحوه و محل‌های اندازه‌گیری و همچنین تأمین، نصب و راه‌اندازی تجهیزات و برنامه اندازه‌گیری و صحه‌گذاری صرفه‌جویی
  3- ممیزی انرژی در محل‌های توافق شده
  4- تأمین، نصب و راه‌اندازی تجهیزات
  5- پایش و اندازه‌گیری و تسویه صورت‌های مالی